Search

Regulamin otoLogo.pl


 Postanowienia Ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez otoLogo.pl i zwany będzie dalej „Regulaminem”. 
 2. Pobierając logo Klient "użytkownik" zgadza się z warunkami Regulaminu otoLogo.pl.
 3. OtoLogo.pl świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Cennikach i Specyfikacjach technicznych, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
 4. Postanowienia Umowy i Cenników mają pierwszeństwo zastosowania przed odmiennymi od nich postanowieniami Regulaminu ogólnego.
 5. OtoLogo.pl może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy posługiwać się podmiotami trzecimi. 
 6. Regulamin i Cenniki (za wyjątkiem Faktury i Proformy) oraz Specyfikacje techniczne podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej otoLogo.pl
 7. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Klienta i zaakceptowanie treści Regulaminu, Cenników oraz Specyfikacji technicznych. Na żądanie Klienta otoLogo.pl dostarcza te dokumenty w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu, Specyfikacji technicznych, ani Cenników nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także określonych w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu, Specyfikacji technicznych lub Cenników, stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

 Zawarcie Umowy, odstąpienie od Umowy

§2

 1. Pobierając Logo zawarta zostaje Umowa pomiędzy Tobą zwanym Klientem "Użytkownikiem", a naszym internetowym partnerem & Merchant of Record Paddle.com. Serwis otoLogo.pl dostarcza produkt Zamówienia.
 2. Pobierając logo zgadzasz się z warunkami Regulaminu otoLogo.pl
 3. Umowa może zostać zawarta: a. w formie pisemnej; b. w formie elektronicznej; c. przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, w szczególności w postaci elektronicznego formularza zamieszczonego na Stronie internetowej.
 4. Powyższe zapisy nie wyłączają konieczności spełnienia warunków szczególnych zawarcia Umowy, określonych w Umowie, Regulaminach lub Specyfikacjach technicznych. 
 5. Umowa jest zawierana na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta w sposób określony w ust. 3. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się jej integralną częścią. 
 6. Proces zamówienia obsługiwany jest przez naszego internetowego partnera & Merchant of Record Paddle.com, który także wystawia i przesyła dokumenty księgowe w formie elektronicznej.
 7. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia otoLogo.pl dostarcza Klientowi informacje dotyczące: a. wybranej oferty i jej głównych cech; b. wszystkich należnych płatności,
 8. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, nasz internetowy partner & Merchant of Record Paddle.com przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (stanowiące potwierdzenia zawarcia Umowy), 
 9. Serwis Paddle.com po złożeniu przez Klienta zamówienia i uiszczeniu przez niego opłaty załącza przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej: a. treść Zamówienia określającą w szczególności: Usługi objęte Zamówieniem.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez otoLogo.pl Zamówienia Klienta, polegającego na uiszczeniu należności na rzecz naszego internetowego partnera & Merchant of Record Paddle.com
 11. Właściwy dokument księgowy zostanie wystawiony i doręczony Klientowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez naszego internetowego partnera & Merchant of Record Paddle.com. 
 12. W przypadku braku przyjęcia Zamówienia Klienta przez otoLogo.pl, rozumianego jako nieuiszczenie należności, Umowa nie zostaje zawarta.
 13. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje w przypadku Umów: a. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta; b. o świadczenie Usług, jeżeli otoLogo.pl wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez otoLogo.pl utraci prawo odstąpienia od Umowy; c. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko w wypadku, kiedy Klient nie otrzymał Zamówienia.
 15. Serwis otoLogo.pl może uzależnić zawarcie Umowy od podania danych niezbędnych do jej zawarcia. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane: a. nazwisko i imiona; b. adresy elektroniczne. 
 16. Niezależnie od zapisów ust. 15, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, otoLogo.pl oraz nasz internetowy partner & Merchant of Record Paddle.com może uzależnić zawarcie Umowy ponadto od podania: a. nazwy i formy prawnej prowadzonej działalności; b. Numeru Identyfikacji Podatkowej; c. numeru REGON. w celu wystawienia Faktury. 

 Użytkowanie z serwisu otoLogo.pl

§3

 1. Zapewniamy Klientom "Użytkownikom" dostęp do naszej platformy, która umożliwia tworzenie Produktów końcowych i zarządzanie nimi (zgodnie z definicją poniżej). Usługi te mogą być świadczone poprzez spersonalizowane lub uogólnione projekty, usługi interakcji lub treści.
 2. Wprowadzając jakiekolwiek dane, inicjując proces projektowania lub korzystając z jakichkolwiek innych treści w naszym serwisie otoLogo.pl potwierdzasz swój obowiązek przestrzegania naszych Warunków świadczenia usług, Regulaminu, Polityki prywatności i wszelkich innych wytycznych opublikowanych na stronie internetowej otoLogo.pl. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu - nie możesz korzystać z Usług. Prosimy o kontakt w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszego Regulaminu.
 3. W celu pobrania i / lub korzystania z „Produktów końcowych Generatora i Kreatora Logo” (tj. Logo utworzonego przez użytkownika za pośrednictwem i przy pomocy usług Kreatora Logo i Generatora Logo ) poza Witryną, w celach komercyjnych lub do użytku osobistego należy uiścić opłatę podaną na stronie internetowej. Zabronione jest używanie jakiegokolwiek z Produktów końcowych otoLogo.pl poza Witryną, zarówno do użytku komercyjnego, jak i osobistego, bez uprzedniego uiszczenia wszystkich obowiązujących opłat według cennika umieszczonego na stronie internetowej. 
 4. Po uiszczeniu opłat, o których mowa powyżej i zawarciu Umowy, o której mowa w §2 Klient może używać zakupione produkty poza stroną internetową, zarówno w celach komercyjnych, jak i osobistych, pod warunkiem jednak, że przed utworzeniem i użyciem dowolnego produktu końcowego do tworzenia logo ustali, czy korzystanie z „Zawartości Kreatora Logo i Generatora Logo” otoLogo.pl (tj. wszystkich materiałów wyświetlanych lub wykonywanych w Usługach otoLogo.pl [w tym między innymi tekstu, grafiki, artykułów, fotografii, obrazów, ikon, ilustracji]) oraz / lub Produkt końcowy Kreatora Logo jest wolny od wszelkich negatywnych roszczeń i nie podlega żadnym prawom osób trzecich. Należy mieć na uwadze, iż różne elementy / elementy wchodzące w skład Treści Kreatora Logo otoLogo.pl mogą być również dostarczane przez dostawców zewnętrznych. 
 5. Wszelkie wykorzystanie Treści i / lub Produktów końcowych Generatora i Kreatora Logo otoLogo.pl odbywa się na własne ryzyko. Klient "użytkownik" będzie przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich, zasad dotyczących znaków towarowych i nie będzie używać, kopiować, reprodukować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, przesyłać, wyświetlać, udzielać licencji, sublicencji, wypożyczać, pożyczać, prezentować, sprzedawać lub w inny sposób przekazywać lub rozpowszechniać jakąkolwiek część Generatora Logo i / lub produktów końcowych Kreatora Logo otoLogo.pl: (i) bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli lub (ii) w jakikolwiek sposób co narusza wszelkie prawa stron trzecich. 
 6. Klient "użytkownik" przyjmuje do wiadomości, że niektóre ikony, czcionki i symbole używane podczas uzyskiwania dostępu do „Usług tworzenia logo” (tj. Usług oferowanych w Witrynie otoLogo.pl za pośrednictwem portalu / platformy Generatora Logo i Kreatora Logo, które pozwalają użytkownikowi tworzyć, dostosowywać i zarządzać różnymi zasoby projektowe / logo) mogły być licencjonowane od zewnętrznego dostawcy. 
 7. W żadnym wypadku otoLogo.pl i / lub nasi licencjodawcy, cesjonariusze, podmioty przekazujące, partnerzy i / lub inni dostawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Generatora Logo otologo.pl i / lub Produkty Końcowe Kreatora Logo otoLogo.pl, w tym za jakiekolwiek straty lub wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku użycia Produktów końcowych do tworzenia Logo lub dowolnej jego części. 
 8. Klient korzystając z serwisu otoLogo.pl zgadza się, iż musi ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakiejkolwiek treści Generatora Logo otoLogo.pl i / lub produktu końcowego Kreatora Logo otoLogo.pl, w tym między innymi istnienia jakichkolwiek praw stron trzecich, które mogą istnieć w takich zasobach.
 9. Pod żadnym pozorem otoLogo.pl i / lub nasi cesjonariusze / licencjodawcy / dostawcy, partnerzy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Generatora Logo otoLogo.pl lub Materiały zawarte w Kreatorze Logo otoLogo.pl (jak zdefiniowano poniżej), w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z takich treści. 
 10. Klient "użytkownik" przyjmuje do wiadomości, że nie mamy obowiązku wstępnego sprawdzania Treści Generatora i Kreatora Logo otoLogo.pl, ale że "My" otoLogo.pl i nasze osoby wyznaczone będziemy mieć prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania do odmowy lub usunięcia wszelkich Treści Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl, które są dostępne za pośrednictwem serwisu otoLogo.pl. Nie ograniczając powyższego, my i nasi wyznaczeni będziemy mieć prawo do usuwania treści, które naruszają niniejszą Umowę lub które według naszego uznania, będą budzić zastrzeżenia. Klient "Użytkowinik"zgadza się, że musi ocenić i ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek treści tworzących logo.
 11. Klient "Użytkownik" może używać Produktu końcowego Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl tylko w całości i nie może wykorzystywać żadnego pojedynczego elementu takiego Produktu końcowego Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl z osobna. W związku z tym Klient "Użytkownik" będzie przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich, zasad dotyczących znaków towarowych, informacji i ograniczeń zawartych w Regulaminie otoLogo.pl dostępnych za pośrednictwem Usług Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl i nie będzie używać, kopiować, reprodukować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, rozpowszechniać, wykonywać, przesyłać, wyświetlać, licencjonować, wypożyczać, pożyczać, prezentować, sprzedawać lub w inny sposób przenosić lub rozpowszechniać do jakichkolwiek celów dowolnej części Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl lub innych praw własności, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie uważane za przeniesienie jakichkolwiek praw do poszczególnych elementów takiego produktu końcowego Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl (w tym dowolnego elementu).
 12. W trakcie procesu Generatora Logo i projektowania produktu końcowego w Kreatorze Logo otoLogo.pl możemy pokazywać Użytkownikowi różne projekty i / lub koncepcje projektowe, jednak Użytkownik nie ma prawa ani licencji na używanie lub kopiowanie jakichkolwiek projektów innych niż zakupiony zapłaceniu odpowiedniej opłaty za to samo. 
 13. Wszystkie projekty, które pojawiają się w trakcie procesu projektowania i / lub w trakcie uzyskiwania dostępu do usług Generatora i Kreatora Logo otoLogo.pl, a także znaki towarowe i znaki usługowe, logo, hasła i slogany są własnością  naszą i naszych licencjodawców / dostawców. Żadne logo utworzone w Generatorze i Kreatorze Logo otologo.pl nie może być zastrzeżone bez wiedzy otoLogo.pl. Jakiekolwiek użycie materiałów do tworzenia logo do celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie lub bez naszej uprzedniej zgody lub pisemnej zgody naszych licencjodawców jest wyraźnie zabronione. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wszystkich utworzonych Logo w serwisie otoLogo.pl, a które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszym Regulaminie.
 14. Niniejszym Klient udziela otoLogo.pl i naszym licencjodawcom / dostawcom / podmiotom przekazującym / przekazującym ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wszelkie utworzone w serwisie otoLogo.pl przez Klienta "użytkowika" projekty oraz Klient gwarantuje, że ma wszelkie prawa niezbędne do udzielenia nam takich licencji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i / lub Produkty końcowe Kreatora Logo otoLogo.pl. 

Odpowiedzialność użytkownika

§4

 1. Klient "Użytkownik" korzystający z serwisu otoLogo.pl potwierdza, że ma co najmniej 18 lat i nie będzie korzystać z Usług Generatora Logo lub Produktów końcowych Kreatora Logo otoLogo.pl w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach ani w celu prowadzenia nielegalnych działań, w tym oszustwa, malwersacji, prania pieniędzy lub podszywania się pod inną osobę .
 2. Legalność działania - Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania za pośrednictwem naszej strony internetowej otoLogo.pl, w tym za treści przesyłane lub udostępniane w procesie projektowania i / lub uzyskiwania dostępu do Usług tworzenia logo. 
 3. Zabronione jest korzystanie z naszych usług tworzenia logo w żadnym nielegalnym celu. Wszelkie oszukańcze, obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem działania mogą stanowić podstawę do dożywotniego zakazu dostępu do Usług tworzenia logo lub korzystania z nich. Klient "Użytkownik" odpowiada za to, aby nie naruszać praw obowiązujących w swojej jurysdykcji, w tym między innymi praw autorskich, własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów projektowych i powiązanych przepisów. Zastrzegamy sobie prawo aby ustalić, czy naruszasz którąkolwiek z naszych zasad. Naruszenie którejkolwiek z tych zasad może spowodować śledzenie informacji użytkownika, przy czym takie informacje są przechowywane w celu identyfikacji użytkownika naruszającego prawo. Użytkownik naruszający prawo może otrzymać dożywotni zakaz korzystania z usług otoLogo.pl.
 4. Zabronione jest tworzenie produktów końcowych Generatora Logo i za pomocą usług Kreatora Logo otoLogo.pl, które są: pornograficzne, o charakterze jednoznacznie seksualnym, agresywne, mogą z dużym prawdopodobieństwem wyrządzić szkodę lub które mogą być racjonalnie uznane za oszczercze, zniesławiające, uwłaczające lub zniesławiające jakiejkolwiek religii lub przekonaniom, sprzeczne z porządkiem publicznym lub mogące wywoływać niezadowolenie społeczne / dysharmonię lub naruszać prawa autorskie, prawo do prywatności, prawo do reklamy, prawo moralne lub jakiekolwiek inne prawo jakiejkolwiek osoby. 

Odpowiedzialność otoLogo.pl

§5

 1. Strona internetowa, produkty końcowe Generator logo, Kreator logo i materiały dostępne na stronie otologo.pl, i / lub inne treści lub produkty serwisu otologo.pl, są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.
 2. Klient "użytkownik zgadza się, że korzystanie z produktów końcowych Generatora i Kreatora otoLogo.pl i / lub usług logowania jest na własne ryzyko.
 3. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących treści lub projektów znajdujacych się w serwisie otoLogo.pl
 4. Jak wyżej Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujące/ pracownicy w żadnym wypadku bezpośrednio ani pośrednio nie odpowiadamy za błędy lub nieścisłości treści, naruszenia prawa, za obrazy osobiste lub szkody mienia i inne wynikające z dostępu Klienta "użytkownika" i wykorzystania przez niego treści Generatora i Kreatora otoLogo.pl, produktów końcowych, logo-usług otoLogo.pl.
 5. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, punktywne lub konsekwencyjne z tytułu wynikające z jakichkolwiek wykorzystania Generatora i Kreatora Logo otoLogo.pl i produktów pośrednich, wyników lub usług serwisu otoLogo.pl, a także za  i / lub niedozwolony dostęp do naszych bezpiecznych serwerów i / lub korzystanie z nich oraz / i wszelkich i wszystkich danych osobowych i / lub innych danych przechowywanych.
 6. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy nie ponosimy kosztów za jakiekolwiek przerwy lub zaprzestania transmisji do lub z naszej strony internetowej otoLogo.pl, ani za jakiekolwiek błędy, wirusy lub trojskie konie, które mogą być przekazane przez każdą stronę, za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek treści wysłanych, wysyłanych, przesyłanych, lub w inny sposób dostępnych przez stronę internetową otoLogo.pl i / lub usługi Generatora i Kreatora logo otoLogo.pl. powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie do największego zakresu dopuszczalnego przez prawo w obowiązującej w danym miejscu jurysdykcji. 
 7. Klient "Użytkownik" zgadza się, że serwis otoLogo.pl  i nasi licencjodawcy / dostawcy / partnerzy / pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za treść Klienta "Użytkownika" lub defamatoryjne, zakazane lub nielegalne działanie jakiejkolwiek strony trzeciej. 
 8. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicymy nie będą w żaden sposób odpowiedzialni za monitorowanie jakichkolwiek transakcji między Klientem "Użytkownikiem", a innymi dostawcami produktów lub usług. Należy zachować wszelkie środki ostrożności tam gdzie jest to możliwie odpowiednie. 
 9. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności dotyczącej naruszenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek treści użytkownika. 
 10. Serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy nie gwarantują, nie zapewniają, ani nie przyjmują odpowiedzialności za jakiekolwiek produkt lub usługę reklamowane lub oferowane przez strony trzecie, korzystające z naszej strony internetowej otoLogo.pl Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl
 11. Serwis otoLogo.pl nie składa żadnych oświadczeń, że strona internetowa otoLogo.pl jest odpowiednia lub dostępna do użytkowania we wszystkich lokalizacjach. Klienci "użytkownicy", którzy uzyskają dostęp do strony internetowej i / lub korzystają z usług wykonawcy logo w jurysdykcjach zakazujących takie wykorzystanie, robią to z własnego wyboru, na własne ryzyko i są  odpowiedzialni za zgodność z prawem lokalnym. 
 12. Żadne z nas: serwis otoLogo.pl i nasi licencjodawcy /dostawcy/ partnerzy/ podmioty przekazujace/ pracownicy lub dostawcy treści stron trzecich nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkodliwe, przykładowe, przypadkowe, przypadkowe, pośrednie lub szczególne szkody (w tym wynikające z wykorzystywania danych dotyczące twojego komputera lub innych) wynikające z lub w związku z korzystaniem z usług Serwisu otoLogo.pl, Generatora Logo otoLogo.pl i / lub produktów końcowych logo i / lub zawartości Generatora Logo i Kreatora Logo otoLogo.pl (w tym użytkowania produktów marki i logo). 
Darmowy Kreator Logo - Copyright ©2019 otoLogo.pl, All Rights Reserved.